Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Архив: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Декан факультету – канд. техн. наук, доцент Сироватський Олександр Анатолійович.
Заступник декана факультету – асистент, Садовніченко Олександр Вадимович.

На факультеті працюють 126 викладачів, з них 53 кандидати наук і доценти, 7 докторів наук та професорів.

Основним завданням факультету є підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічного профілю для різних галузей народного господарства. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

На факультеті, крім лекційних та групових аудиторій діють 4 сучасних комп'ютерних класи, що мають вихід в Internet та з'єднані локальною мережею з обчислювальним центром університету.

На факультеті на цей час навчається близько 800 студентів. За 10 років існування факультету підготовлено понад 800 фахівців.

Підготовка фахівців здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти та науки України АА № 626874 від 24.11.2003 р. за бюджетною і контрактною формами навчання. Функціонує денне та заочне відділення. Під час очного навчання юнаки мають змогу отримати військову освіту.

Для випускників технікумів та коледжів відповідного профілю на факультеті є прискорена контрактна форма навчання.

Загальний ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс - 190 осіб.

Факультет має гуртожиток за адресою: 61141, м. Харків, вул. Клочківська, 220.

Для вступу до університету на спеціальності факультету економіки та менеджменту абітурієнтам необхідно скласти два іспити: з української (російської) мови (диктант) та з математики (письмово).

На факультеті довузівської підготовки діють підготовче відділення та підготовчі курси за адресою: м. Харків, вул. Артема 48б, ХДТУБА, корпус № 3.

Історія факультету

Початком історії факультету економіки та менеджменту був відкритий з 1 серпня 1994 року інженерно-гуманітарний факультет.

У 1992 році засновано кафедру менеджменту, яка є випусковою зі спеціальності “Менеджмент організацій”.
Кафедра брала участь у Міжнародному проекті TEMPUS - TACIS.

У 1993 році засновано кафедру економічної кібернетики, яка є випусковою зі спеціальності “Економічна кібернетика”.

У 1997 році засновано кафедру економіки, яка є випусковою за спеціальністю “Економіка підприємства” і кафедру біржової, страхової та банківської справи, яка є випусковою зі спеціальності “Фінанси”.

У 2003 році інженерно-гуманітарний факультет реорганізовано у факультет економіки та менеджменту. Цього ж року організовано кафедру комп'ютерного моделювання та інформаційних технологій, яка є випусковою зі спеціалізації “Економічна безпека” спеціальності “Економічна кібернетика”.

 

Випускові кафедри

Менеджменту
спеціальність “Менеджмент організацій”
Зав. кафедрою к.е.н., професор Андрєєва Т.Є.

Біржової, страхової та банківської справи
спеціальність “Фінанси”
Зав. кафедрою к.т.н., професор Успаленко В.І.

Економічної кібернетики
спеціальність “Економічна кібернетика”
Зав. кафедрою к.ф.-м.н., доцент Шевченко Л.П.

Комп'ютерного моделювання та інформаційних технологій
спеціальність “Економічна кібернетика”,
спеціалізація “Економічна безпека
Зав. кафедрою д.ф.-м.н., професор Новожилова М.В.

Економіки
спеціальність “Економіка підприємства”
Зав. кафедрою д.е.н., професор Іванілов О.С.

Фундаментальні та загальноосвітні кафедри

Економічної теорії
Зав. кафедрою к.е.н., доцент Лозовий А.В.

Фізичного виховання та спорту
Зав. кафедрою доцент Сірик В.С.

Спеціальності та спеціалізації

Спеціальність “Менеджмент організацій”

Студенти одержують великий обсяг фундаментальних знань та практичних навичок у таких напрямах, як психологія управління, фінансовий менеджмент, маркетинг, управління проектами, математичне моделювання, управління персоналом, інноваційний менеджмент, інформаційні технології в менеджменті, операційний менеджмент, управління конкурентоспроможністю, комерційне право. Випускники здійснюють управління підприємством в цілому та координацію дій його структурних підрозділів. На початку трудової діяльності випускники займають посади менеджера, маркетолога, економіста в будь-яких комерційних та виробничих структурах.
Спеціальність акредитовано за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр з менеджменту (4 роки - базова вища освіта), та менеджер-економіст (5 років – повна вища освіта). За спеціальністю “Менеджмент організацій” є заочна форма навчання. У 2004 році планується відкриття магістратури.

Спеціальність “Фінанси”

Студенти одержують ґрунтовні знання з дисциплін: економічна теорія, бухгалтерський облік та аудит, фінанси, гроші та кредит, банківська справа, страхування, економічний аналіз, міжнародна економіка, фінанси підприємств, статистика, право.
Особливістю підготовки є наскрізне навчання протягом усього циклу сучасним інформаційним технологіям у банківських та фінансових установах, у тому числі електронна комерція, автоматизація фінансово-кредитних операцій, інформаційні системи і системи управління базами даних, автоматизація фінансово-податкової звітності.
Первинні посади економіста з фінансів: фінансист, економіст, керівник різного рангу та інші.
Кафедра БСБД має філії у різних фінансових установах м. Харкова (банках, промислово-фінансових групах, комерційних і виробничих фірмах), з якими є договори на працевлаштування випускників.

Спеціальність “Економічна кібернетика”

Студенти готуються для роботи у галузі організаційного управління і економіки. Спеціальність акредитовано за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Економіст-математик володіє сучасними засобами аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій, управління економічними системами у ринкових умовах, методикою формулювання і розв’язання економічних задач на ЕОМ, що охоплює економіко-математичне моделювання, розробку алгоритму розв’язання і постановку задачі для прикладних програмістів.
Випускники працюють у банківських установах, у галузі страхового бізнесу, в органах держуправління та держадміністрації, в сфері страхового бізнесу на посадах економіста, математика-аналітика з дослідження операцій, фахівця з ефективності підприємства, прикладного програміста. Кваліфікація спеціалістів дозволяє застосувати здобуті знання для успішного ведення власного бізнесу.

Спеціалізація “Економічна безпека”

Наявність значної базової підготовки у галузі економіки, математики та сучасних інформаційних технологій у межах спеціальності “Економічна кібернетика” сприяла створенню нової спеціалізації “Економічна безпека”. Крім нормативних фахівці з економічної безпеки вивчають такі дисципліни, як спеціалізовані мови програмування, захист інформації в банківських та комерційних системах, охорона комерційної таємниці на підприємстві, захист інформації в комп'ютерних мережах, телекомунікації у бізнесі, основи прикладної криптографії, розробка політик економічної безпеки підприємств. Випускники здійснюють системний підхід до комплексної проблеми захисту економічної інформації, що охоплює адміністративний, процедурний, програмно-технічний рівні, приймають економічно обґрунтовані рішення в умовах невизначеності та ризику.
Первинні посади спеціаліста з економічної безпеки: економіст, фахівець в галузі управління, фахівець з ефективності підприємства, системний адміністратор, прикладний програміст, фахівець з інформаційної безпеки, системний аналітик, Web-програміст, адміністратор мережі.

Спеціальність “Економіка підприємства”

Підготовка економістів забезпечує глибокі знання із спеціальних економічних дисциплін: економіка, планування діяльності і фінанси підприємств, фінансовий ринок, аналіз господарської діяльності, фінансове планування діяльності бюджетних установ. Діяльність спеціаліста спрямована на забезпечення функціонування підприємств усіх організаційно-правових форм з метою раціонального управління економікою, виробництвом і соціальним розвитком з урахуванням галузевої специфіки, організації виробництва, ефективного природокористування. Випускник може займати посади: економіста, бухгалтера, науковця, експерта із зовнішньоекономічної діяльності, керівників різних рангів.

 

Просмотров: 7 103
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА