Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Наукова діяльність / Наука: Найбільш ефективні науково-технічні розробки вчених університету 2015

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА ПП «БУДКОР» У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Керівник НДР, зав. кафедрой, к.т.н., професор В. І. Успаленко, к.е.н., професор Андрєєва Т. Є., д.е.н. професор, Внукова Н.М., к.е.н., доц. Шуміло О. С., аспірантка Гетьман О. О.


Необхідність теоретичного обґрунтування ефективності трансформації організації в процесі реалізації стратегії розвитку виникла задовго до появи більшості сучасних методів побудови організаційних структур. Актуальність цієї теми дослідження сьогодні визначається постійно зростаючою необхідністю розвивати нові теорії підвищення ефективності управління організаціями. Тому на сучасному етапі важливі моделі організаційної побудови підприємства шляхом трансформації, які дають можливість реалізовувати стратегії розвитку підприємства.


Розвиток підприємства, його організаційна потужність залежать від того, як відбуватиметься процес трансформації. У науково-дослідній роботі розглянуто ключове питання, що стосується трансформації організації в контексті використання функціонального конфлікту між зацікавленими групами в організації в якості каталізатора процесу зміни організаційної структури підприємства. На прикладі підприємства ПП «БУДКОР» підтвердити закономірність між будівництвом організаційної структури та стратегічним розвитком підприємства, при цьому вирішити ряд задач, зокрема вплив зміни структурної конфігурації на ефективність роботи підприємства та динаміку взаємного впливу зацікавлених частин структури.


Проаналізовано трансформаційні процеси у структурі управління підприємством, застосовано критеріальний підхід до оцінки даних процесів.


Побудована модель функціонального конфлікту як каталізатора процесу трансформації організаційних структур підприємства. Розроблена модель трансформації підприємства у контексті факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

 

Отриманні результати науково-дослідної роботи «Розробка організаційно-економічного механізму управління енергозбереженням на підприємстві» «Трансформація організаційної структури підприємства ПП «БУДКОР» у процесі реалізації стратегії розвитку» - використовуються у навчальному процесі на кафедрі «фінанси та кредит» ХНУБА, при викладанні дисциплін «Фінансовий аналіз», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання».


Дивитись докладніше: fin.kharkov.ua. 

РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ ОСВІТИ

Керівник НДР, канд. фіз. - мат. наук, доцент  Несвіт М.І., канд. фіз. - мат. наук, доцент  Іохвідович Н.Ю. , канд. фіз. - мат. наук, доцент Поклонський Є.В., доцент  Щелкунова Л.І.

 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків в суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Метою цих технологій в освіті є посилення інтелектуальних можливостей учнів в інформаційному суспільстві, а також гуманізація, індивідуалізація, інтенсифікація процесу навчання та підвищення якості навчання.

Метою  даної науково-дослідної роботи є розробка та впровадження сучасних інформаційних технологій  навчання  студентів університету  з курсу «Вища математика».

Методика проведення досліджень ґрунтується на застосуванні комп’ютерної  навчальної  програми «Віртуальний викладач», комп’ютерних тестів «Му Test» , інструментальних математичних пакетів: MathCad, Maple, Mathematica, MathLAB,  SMath Studio; Excel, Maxima, Scilab, FreeMat, Octave та глобальної мережі Інтернет. Розробка різноманітних програмних засобів для підготовки й організації тестування з використанням комп’ютера відповідає загальній концепції модернізації і комп’ютеризації навчання.

Проведено аналіз сучасних  математичних програм, які встановлюються на планшети, смартфони та звичайні мобільні телефони, серед яких  найбільш багатофункціональною є програма Math Studio,що працює на базі Android.

 Зараз впровадження нових  «хмарних технологій» (cloud computing)  дозволяє студентам отримувати та передавати інформацію з різних пристроїв і мати можливість редагувати її одночасно з іншими користувачами.

Пакетами  Mathematica Online,  Wolfram Alpha сьогодні можно користуватися  безпосередньо в хмарах Wolfram через ваш веб-браузер, без необхідності будь-що інсталювати.  Необхідно лише зареєструватися на Wolfram Education  та отримувати  доступ до тестових версій електронних  інтерактивних підручників з математичних дисциплін, в яких вмонтовані  динамічні моделі графіків с можливістю завдання будь-яких параметрів. Наприклад, математична програма Mathway, що оновлена в січні 2015, дозволяє розв’язувати основні математичні задачі в будь-який час і в будь-якому місці он-лайн.

Створення комп'ютерних мереж надало людству абсолютно новий спосіб спілкування. Новітні досягнення в технології передачі даних з урахуванням останніх винаходів в області мультимедіа відкривають необмежені можливості з обробки і передачі масиву даних практично в будь-яку точку земної кулі. Не викликає сумніву припущення про те, що в осяжному майбутньому комп'ютер стане одним з головних засобів спілкування між людьми.

Позитивна можливість сучасних Internet-технологій - можливість використовувати унікальні експериментальні ресурси, розташовані деколи на іншому кінці земної кулі

Застосування комп’ютерних технологій дозволяє активізувати роботу студентів, індивідуалізувати навчання, підвищити об’єктивність  оцінки та пізнавальну активність студентів.

За результатами науково-дослідної роботи з 2012-2015р. опубліковано  два методичних видання до виконання комп’ютерних тестів та лабораторних робіт, та шість  науково-методичних статей у  збірниках  науково-методичних конференцій.

 

Розроблені комп’ютерні тести  дозволяють проводити практичні заняття з курсу «Вища математика» в групах АП-11, АП-21 та лабораторні роботи з курсу «Математичні методи розв’язання інженерних задач» в академічній  групі ВР-31 на базі комп’ютерних класів, а застосування  Internet-технологій дає можливість активно навчатися он-лайн.

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Керівник НДР, зав. кафедрой, к .т.н., професор В.І. Успаленко, к.е.н., доц. Л.В. Временко, к.е.н., доц. Д.В. Кондратенко, к.е.н., доц В.В. Мужилівський, аспірантка О.В. Діанова, аспірантка Н.С. Опешко.У сучасних умовах господарювання страхування є одним з найбільш ефективних інструментів мінімізації ризиків, протидії негативним впливам випадкових подій та небезпек на господарську діяльність підприємств і добробут населення. Незважаючи на поступове зростання попиту на страхові послуги та відновлення темпів розвитку страхового ринку, для страхових компаній Україні залишаються невирішеними проблеми забезпечення результативності діяльності з метою підвищення фінансової стійкості, інвестиційної привабливості та конкурентних позицій.


У науково-дослідній роботі набуло подальшого розвитку теоретичне обґрунтування і розробка методичних і практичних підходів щодо підвищення результативності діяльності страхових компаній в Україні. А саме: визначені концептуальні основи модифікації організаційної структури страхових компаній; проаналізовано сучасний стан реалізації страхових послуг; узагальнені моделі формування та методи управління страховим портфелем страховика; уточнено та доповнено сутність економічної категорії «страховий портфель»; визначено вплив перестрахування на фінансову безпеку страховиків; обґрунтовано необхідність залучення субординованого боргу для забезпечення результативності діяльності та достатності капіталу страховиків.


Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в узагальненні теоретичних положень і методичних підходів до забезпечення результативності діяльності страхових компаній. Рекомендації, надані у роботі, можуть бути використані в процесі управління діяльністю страховиків.


Отриманні результати науково-дослідної роботи «Забезпечення результативності діяльності страхових компаній в Україні» використовуються у навчальному процесі на кафедрі «фінанси та кредит» ХНУБА, при викладанні дисциплін «Страхування», «Страхові послуги», «Соціальне страхування».


Дивитись докладніше: fin.kharkov.ua.

 

 


УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Керівник НДР, зав. кафедрой, к.т.н., професор В.І. Успаленко, к. фіз. мат. н., проф.Сєріков А.В., к.е.н., доц. Л.І. Телішевська, к.е.н., доц. О.С. Шуміло, к.е.н., доц. Н.Е. Аванесова,. к.е.н.,доц. Л.М. Попова, к.е.н., доц. О.О. Солодовнік, к.е.н.,доц. В.Є. Хаустова, к.е.н., доц. О.С. Петриківа, к.е.н. Т.О. Тохтамиш, аспірантка К.І. Докуніна, аспіранка К.О. Колєдіна, здобувач О.І. Матюшенко, викладач Т.В. Кочетигова, викладач К.Б. Гранько, викладач Г.І. Семенова, асистент М.А. Овчиннікова, інженер Г.В. Криворучко.


В умовах трансформації української економіки до європейського простору виникає необхідність підвищення ролі ефективного управління фінансовою та економічною діяльністю підприємства.Фінансово-економічна діяльність сучасних підприємств будь-якої організаційно-правової форми господарювання та галузевої належності здійснюється з урахуванням умов зовнішнього середовища, сповненого невизначеності та динамічності соціально-економічного середовища. В таких сучасних умовах відбувається реформування економічної системи України, що зумовлює необхідність підвищення ролі фінансового управління як найважливішого елемента загальної систему управління підприємством.


Метою дослідження є розвиток теоретичного обґрунтування і розробка методичних і практичних підходів до управління фінансовою безпекою та інвестиційною діяльністю підприємств.


У науково-дослідній роботі розкрито теоретичні аспекти фінансового забезпечення інвестиційної діяльності та фінансово-економічної безпеки підприємств; досліджено нормативно-правове регулювання діяльності підприємств в Україні; проаналізовано фінансове забезпечення реалізації програм енергозбереження на підприємствах; запропоновано методику аналізу стану захищеності фінансово-економічних інтересів сторін публічно-приватного партнерства; розроблено інструментарій управління інвестиційною привабливістю підприємств на основі застосування методики обернених розрахунків в економіці; розроблено систему управління фінансово-економічною безпекою промислових підприємств.


Отриманні результати науково-дослідної роботи «Управління фінансами підприємств: проблеми теорії та практики»використовуються у навчальному процесі на кафедрі «фінанси та кредит» ХНУБА, при викладанні дисциплін «Фінансовий аналіз», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання».


Дивитись докладніше: fin.kharkov.ua.

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Керівник НДР, зав. кафедрой, к.т.н., професор В.І. Успаленко, д.т.н., професор В.П. Божко, к.е.н., доц. О.С. Петриківа, к.е.н., доц. О.С. Шуміло, к.е.н., доц Т.В. Бєлікова, к.е.н., доц. О.В. Марченко, к.е.н. О.А. Ягольницький.


В умовах розвитку в Україні ринкових економічних відносин, фінансової глобалізації та євроінтеграції соціально-економічних процесів винятково важливого значення набуває посилення ролі грошово-кредитної політики, вона є основним ринковим регулятором стабільності і економічного розвитку сучасних економічних систем.


У науково-дослідній роботі «Проблеми та перспективи реалізації грошово-кредитної політики в Україні» набули розвитку теоретико-методичні положення і практичні рекомендації щодо удосконалення грошово-кредитної політики, впровадження яких у практичну діяльність сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів України та країни цілому.


У роботі здійснено оцінку сучасної грошово-кредитної політики НБУ; досліджено проблеми реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період; проведено статистичний аналіз індексу ефективного обмінного курсу гривні; запропоновано систему методів статистичного аналізу та оцінки ефективності реалізації грошово-кредитної політики.


Отриманні результати науково-дослідної роботи «Проблеми та перспективи реалізації грошово-кредитної політики в Україні» використовуються у навчальному процесі на кафедрі «фінанси та кредит» ХНУБА, при викладанні дисциплін «Банківська система», «Банківські операції», «Фінансовий аналіз у банках», «Банки, біржі та кредитно-грошова діяльність».


Дивитись докладніше: fin.kharkov.ua.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Керівник НДР, зав. кафедрой, к.т.н., професор В.І. Успаленко, к.е.н, проф. І. В.Зотов, к.е.н., доц. В. Є Хаустова, к.е.н. О. В. Вінниченко, асистент К. Б. Гранько.


Товарні біржі пройшли тривалий шлях розвитку, і в сучасному світі вони виконують цілий ряд функцій, основними з яких є ціноутворення, страхування ризиків та інформаційне забезпечення.


Товарна біржа особливий суб'єкт господарювання, метою здійснення торгово-біржової діяльності є організація й регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб'єктам господарювання в здійсненні ними торговельних операцій спеціально створеною господарською організацією - товарною біржею.


У науково-дослідній роботі «Аналіз діяльності біржового ринку України» набули розвитку теоретичні положення та розроблені практичні рекомендації щодо аналізу та оцінки господарської діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції в Україні, запропоновано підхід до оцінки діяльності товарних бірж, який включає два етапи: 1) визначення набору показників, що характеризують роботу товарної біржі, 2) вибір найбільш значущих показників. Побудовано модель ієрархії, яка дозволяє запропонувати послідовність дій, спрямованих на подолання причин, що перешкоджають розвиткові біржової, торгівлі та виявити критичні з них, а саме: недосконалість чинного законодавства, відсутність стандартних контрактів.


Отриманні результати науково-дослідної роботи «Аналіз діяльності біржового ринку України»» використовуються у навчальному процесі на кафедрі «фінанси та кредит» ХНУБА, при викладанні дисциплін «Біржова та аукціонна торгівля», «Банки, біржі та кредитно-грошова діяльність»


Дивитись докладніше: fin.kharkov.ua.


 

Просмотров: 1 226
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА