Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Наукова діяльність / Наука: НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ

«РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ»

ЕТАП 1. ЕВОЛЮЦІЯ ТА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Керівник НДР д.е.н., професор Іванілов О.С.


Питання стійкого розвитку соціально-економічних систем підлягає комплексному дослідженню у напрямку підтримання економічної ефективності виробництва, підвищення якості життя населення, забезпечення збереження навколишнього середовища тощо.


Метою даної науково - дослідної роботи є розробка теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем. Для досягнення поставленої мети в роботі визначено теоретичні поняття «потенціал економічного зростання», «адаптація», «економічна безпека», «конкурентоспроможність системи»; вивчено концепцію економічної стійкості складних соціально-економічних систем; спрогнозовано демографічну ситуацію Харківського регіону як важливої компоненти соціально-економічної регіональної системи; визначено основні напрямки державного регулювання розвитку соціальної сфери; розроблено теоретико-методичні засади вимірювання економічної ефективності діяльності підприємства, як системи.


Завершена науково-дослідна робота містить як фундаментальні теоретичні результати, так і практичні. На її основі планується публікація статей у фахових журналах, доповіді викладачів та аспірантів кафедри економіки на міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів.
Етап 2. Аналіз тенденцій розвитку складних соціально-економічних систем у трансформаційних умовах

Сталість і стан економіки безпосередньо залежать від зміни її складових, які є передумовою й способом збереження економіки в цілому. Сталість економіки заснована й спричинена мінливістю її складових (галузей, сфер, процесів і механізмів). При такому підході сталість і мінливість явища не паралельні в економіці, - одне з них передбачає інше. Сталість - це єдність процесів зміни й стабілізації економіки, заснована на процесах і механізмах регулювання. Завдяки процесам і механізмам управління й регулювання економічна система здатна доцільно взаємодіяти з навколишнім середовищем, координувати й субординувати зв'язки між власними компонентами, спрямовувати їхній рух, і рух всієї системи до запрограмованої мети. У результаті економіка країни, галузі, підприємства як єдина система зберігає свою цілісність і якісну визначеність.


Сталий розвиток складних соціально-економічних систем, якими, зокрема, є підприємства, досягається за допомогою цілого комплексу економічних механізмів. У ході еволюційного розвитку різних типів економічних систем їх сталість зростає, виробляються складніші й багаторівневі комплекси зворотних зв'язків як результат впливів, що виникають із процесів конкурентної боротьби за ринки збуту продукції в контексті розробки антикризових стратегій сталого розвитку. У зворотному зв'язку формується сталість самого підприємства і його сталий розвиток. При позитивних впливах зворотних зв'язків процес відтворення промислового підприємства посилюється. При негативних впливах зворотних зв'язків процес відтворення може перебувати в стабільному стані або деградувати. Таким чином, питання сталого розвитку соціально-економічних систем підлягає комплексному дослідженню у напрямку підтримання економічної ефективності виробництва, підвищення якості життя населення, забезпечення збереження навколишнього середовища тощо.


Завданнями проведеної науково-дослідної роботи були наступні:

- визначення - основних закономірностей функціонування соціально-економічної системи Харківського регіону у трансформаційних умовах;

- проведення аналізу тенденцій розвитку національного господарства та соціально-економічної системи Харківського регіону;

- визначення основних напрямків перетворень соціально-економічної системи Харківського регіону.

 

Використовувалися такі методи проведення досліджень:

- абстрактно-логічний - при теоретичному узагальненні та формулюванні висновків;

- монографічний - для вивчення сучасних наукових досліджень за тематикою НДР;

- статистико-економічний - для аналізу статистичних даних;

- динамічного аналізу - при дослідженні тенденцій розвитку національного господарства та соціально-економічної системи Харківського регіону;

- класифікації - для типізації видів і принципів, якісних характеристик трансформацій соціально-економічної системи регіону;

- економіко-математичного моделювання - при розробці прогнозів розвитку окремих видів економічної діяльності у регіоні.

 

Виконана науково-дослідна робота містить як фундаментальні теоретичні результати, так і практичні. На її основі планується публікація статей у фахових журналах, доповіді викладачів та аспірантів кафедри економіки на міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів.АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ


Керівник НДР, зав. кафедрой, к.т.н., професор В.І. Успаленко, професор, д.е.н., Н.М. Внукова,  к.е.н., доц. Хаустова В.Є., аспірантка Матюшенко О.І., аспірантка Кочетигова Т.В.


У науково-дослідницькі роботі розроблені теоретико-методичні положення та практичні рекомендації щодо удосконалення механізму здійснення процесів інтеграції на металургійному ринку України та механізму оцінки вартості металургійних підприємств України з врахуванням стадії їх життєвого циклу та інтеграційних процесів, що ними здійснювалися.


В роботі проаналізовані тенденції розвитку світової металургійної галузі  в світі та Україні; досліджено динаміку та напрямки розвитку інтеграційних процесів в світовій металургійній галузі та Україні; запропоновано класифікацію злиттів та поглинань; визначено цілі та мотиви здійснення злиттів та поглинань в економіці;  проаналізовано сутність та теоретичні засади визначення життєвого циклу підприємства; розроблено методичний підхід  та на його базі  визначено стадії життєвого циклу підприємств металургійної  галузі  України з врахуванням інтеграційних процесів що ними здійснювалися; досліджено сутність поняття та теоретичні засади оцінки вартості підприємств; розроблено методичний підхід та на його базі проведена оцінка вартості підприємств металургійної галузі України з врахуванням стадії життєвого циклу.


Результати науково-дослідницької роботи використовуються у навчальному процесі ХНУБА при викладанні дисциплін «Фінансовий аналіз», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання».

Дивитись докладніше:  fin.kharkov.ua/index.php/2011-07-19-12-49-48/2011-07-22-15-29-00.Наукові дослідження, які проводяться в університеті спрямовані на розробку нових технологій в будівництві, нових ефективних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, обладнання, на вирішення проблем енерго- та ресурсозбереження, охорони навколишнього середовищаБУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ МЕРЕЖ ВОДОВІДВЕДЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРУБ ФУТЕРОВАНИХ МАТЕРІАЛОМ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ

д-р техн. наук, проф. Гончаренко Д.Ф.


Науковцями університету розроблена технологія робіт із заміни зруйнованих залізобетонних плит покриття розподільчих лотків на плити з нікроліту.


Роботи виконуються без зупинки аеротенків за допомогою спеціально розробленого обладнання для демонтажу, монтажу та транспортування як зруйнованих плит з лотків, так і нових плит для їх заміни.


Техніко-економічне порівняння, показало, що незважаючи на те, що плити з нікроліту в 1,5 рази дорожчі, термін їх експлуатації в 4...5 разів перевищує термін експлуатації плит із залізобетону.


Розроблена технологія заміни залізобетонних трубопроводів, що працюють в умовах агресивного середовища, на сталеві тонкостінні труби, футеровані нікролітом у заводських умовах, шаром завтовшки 40...50 мм.


Вперше в Україні ця технологія впроваджена при заміні залізобетонного каналізаційного колектора довжиною 210 м на проспекті Ілліча в м. Харкові. При цьому гарантується термін безаварійної експлуатації сталенікролітових труб до 60 років.


Авторами розроблені вузли з'єднання труб між собою, які відрізняються високою технологічністю.


Розроблені технології рекомендуються до впровадження в комунальні підприємства України, що експлуатують мережі водовідведення.

 


ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АКТИВАЦІЇ ЗВОЛОЖЕНИХ СИРОВИННИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ВИРОБІВ З БЕТОНУ

д-р техн. наук, проф. Болотських М.С., канд. техн. наук, проф. Федоров Г.Д., канд. техн. наук, проф. Савченко О.Г., канд. техн. наук, доц. Крот О.Ю., мол. наук. співроб. Супряга Д.В., ас. Буцький В.О., мол. наук. співроб. Тимощенко А.М.


Пропонуються активатори барабанно-валкового типу для додаткової обробки перед формуванням різноманітних будівельних сумішей шляхом багаторазового ущільнення товстого шару зволоженої сировини прокатуванням його під валком з розпушуванням після кожного ущільнення. Використання активаторів забезпечує найбільш ефективне використання енерго- і паливоємних в'яжучих матеріалів (цементу, вапна) у виробах з бетону, а також розширене застосування техногенних продуктів, перш за все, металургійних шлаків.


Сфери застосування:

 • активація жорстких бетонних сумішей перед формуванням тротуарної плитки дає змогу або майже вдвічі знизити витрати цементу, або суттєво підвищити якість виробів без збільшення кількості цементу;
 • активація зволожених сумішей з металургійних шлаків дозволяє майже без витрат в'яжучого отримувати цеглу і дрібноштучні блоки марки 100;
 • активація сировинної суміші (цемент + пісок або цемент + шлак) перед змішуванням при виготовленні пінобетону здатна забезпечити суттєву економію цементу;
 • активація силікатних сировинних сумішей у виробництві силікатної цегли дозволяє економити 20-30% вапна.

Активатори доцільно використовувати для зменшення витрат в'яжучих як на нових виробництвах, так і на вже діючих. Термін окупності активатора становить у різних сферах використання від 0,5 до 2,0 років.

 


ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПРОНИКНОЇ ДІЇ, ПЕРЕТВОРЮВАЧ СТАРОГО БЕТОНУ

д-р техн. наук, проф. Бабушкін В.І.д-р техн. наук, проф. Кондращенко О.В., канд. техн. наук, доц. Костюк Т.О., інж. Прощін О.Ю.


Запропонована будівельна композиція відноситься до матеріалів проникаючої дії з широким діапазоном можливостей використання за рахунок оригінального складу.


Перетворювач проникаючої дії працює за рахунок кристалізації, а не полімеризації. Заповнюючи порожнечі у цементному камені, він стає з ним єдиною структурою, підходячи за фізичними та хімічними властивостями один до одного. Тому він не просто гідроізолює, але й лікує структуру бетону, відновлюючи її на 20-30%.


Композиція крім проникаючої та ущільнюючої дії має ряд корисних властивостей: технологічні строки схоплення, висока границя міцності при стисканні і вигині, висока водонепроникність (як з боку тиску води, так і протилежної), морозостійкість. Істотною перевагою перетворювача бетону є його безусадковість та висока адгезія до старого бетону та будь-якої кам'яної підкладки, на яку цей склад буде нанесений. У випадку ушкодження нанесеного шару проникнення води не відбуватиметься.


Основними напрямками дії запропонованого складу є відновлення кам'яних конструкцій (залізобетон, цегла, бетон, цементно-піщані штукатурки, черепашник, тощо), приведення арматури у пасивний стан, гідроізоляція.


Запропонована композиція дозволяє проводити ремонт в один, а при великих руйнуваннях максимум у два етапи. Також дана композиція дозволяє працювати при низьких температурах, так як вона зберігає свою працездатність до -100 С.


Захисні покриття даної композиції вдвічі - втричі дешевші за закордонні аналоги.


Може застосовуватись будівельними організаціями та підприємствами будіїндустрії для відновлення будівельних конструкцій, будинків і споруд, що працюють в умовах впливу агресивних експлуатаційних середовищ.РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ ІЗ РОЗРАХУНКУ І ПРОЕКТУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТВОЛІВ НАД ДІЮЧИМИ КАНАЛІЗАЦІЙНИМИ КОЛЕКТОРАМИ

д-р техн. наук, проф. Лучковський І.Я., канд. техн. наук Нікітенко В.Й., канд. техн. наук., доц. Самородов О.В.


Розроблено конструктивні рішення і методи розрахунку взаємодії залізобетонних стволів із ґрунтовим масивом на різних стадіях будівництва та експлуатації при їх зведенні над діючими каналізаційними колекторами. Розроблено технологію зведення стволів.


Техніко-економічний ефект упровадження розробки досягається за рахунок істотного зниження товщини стінової огорожі та можливості будівництва стволів без зупинки діючих підземних колекторів у стиснутих умовах міської забудови. Економічна ефективність на один ствол діаметром 9-10 м і глибиною 20-30 м складає 100-150 тис. грн.


Розробка впроваджена ХДТУБА, інститутом ХарківкомунНДІпроект та ДКП "Харківкомуночиствод" при проектуванні та будівництві вертикальних стволів над діючими каналізаційними колекторами глибокого закладення м. Харкова у 2003-2004 р.р.


Розробка має закінчений вигляд і необхідна при проектуванні та будівництві підземних споруд та вертикальних стволів промислового та цивільного призначення, а також може бути використана при розробці відповідних розділів ДБН  України.

 


БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЇ

д-р техн. наук, проф. Яковлєва Р.А., канд. техн. наук, доц. Попов Ю.В., канд. техн. наук, доц. Обіженко Т.М., канд. техн. наук, доц. Данченко Ю.М., канд. техн. наук, доц. Саєнко Н.В.


На основі епоксидних олігомерів одержано нові бактерицидні та вогнезахисні композиційні матеріали з поліпшеною хімстійкістю та низькою температурою твердіння шляхом модифікації епоксиамідоамінних композицій поверхнево-активними речовинами та дисперсними наповнювачами.

Розроблені епоксиполімери, порівняно з відомими, характеризуються поліпшеними експлуатаційними властивостями. Всі складові компоненти епоксидних композицій виробляються в Україні і Росії.


Ефективних, одночасно зносо-, біо- та вогнестійких полімерних матеріалів промислового виготовлення для захисту та ремонту техніки, в Україні не існує. Це обумовлює серйозні економічні, екологічні та моральні збитки, які можна значно зменшити, застосовуючи ефективні багатофункціональні полімерні матеріали з дешевої вітчизняної сировини.


Композиції впроваджені на ДКП "Харківкомуночиствод", на Харківському метрополітені, на Харківському вагонобудівному заводі ім. Малишева, в АТЗТ "Проммонтажелектроніка", в АТ "Науково-дослідний інститут радіотехнічних виробів", у ВО "Моноліт", на ЗЗБК-13 та ін.


Розробки мають закінчений вигляд і можуть зацікавити будівельні організації, підприємства будіндустрії.

 


МАЛОГАБАРИТНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТОРКРЕТ-РОБІТ

д-р техн. наук, проф. Ємельянова І. А., канд. техн. наук, доц. Задорожний А. О., канд. техн. наук, доц. Непорожнєв О. С., канд. техн. наук, доц. Блажко В.В., асп. Доброходова О.В.


В умовах сучасного будівництва часто виникає необхідність у використанні малогабаритного обладнання при реконструкції та реставрації  діючих споруд безпосередньо в умовах будівельного майданчика.


Створено ряд машин і обладнання, які дозволяють в конкретних умовах будівництва сформувати технологічні комплекси для виконання зазначених робіт. Це технологічні комплекти для:

- нанесення бетонних покриттів способом сухого торкретування: «пересувна компресорна установка - набризк-машина - робоче сопло з кільцевим насадком - тривальний бетонозмішувач»;

- нанесення бетонних покриттів способом мокрого торкретування: «пересувна компресорна установка - двопоршневий розчинобетононасос - компенсатор пульсацій - робоче сопло з кільцевим насадком - тривальний бетонозмішувач»;

- транспортування композиційним способом будівельних сумішей: «розчинобетононасос - пересувна компресорна установка - додаткова камера змішування - гасій»;

- приготування, транспортування та нанесення сталефібробетонних сумішей: «тривальний бетонозмішувач - пересувна компресорна установка - гармата або набризк-машина - автомат-різчик фібри - робоче сопло для сталефібробетонної суміші».

 

Переваги технологічних комплексів обладнання що пропонуються:

- транспортування та виконання торкрет-роботи на будівельних сумішах широкої гами рухомості (П = 4...14 см);

- зниження металомісткості удвічі - утричі;

- використання сухих сумішей без процесу попереднього змішування їх компонентів;

- нанесення сталефібробетонних покриттів з безпосередньою нарізкою фібрових елементів у процесі бетонування;

- забезпечення малоімпульсної подачі бетонних сумішей (імпульсність складає 5%);

- зменшення відскоку часток суміші від поверхні, що торкретується (5...7%);

- зниження потужності (на 15...20%), збільшення ККД (0,74...0,75);

- використання суміші, що потрапляє до відскоку, повторно;

- виконання бетонних робіт в стиснених умовах як на будівельному майданчику, так і в будинках та спорудах.

- збільшення міцності торкрет-бетону (на 15...17%).


Обладнання композиційного транспортування бетонних сумішей малої рухомості дозволяє в 1,5...2.0 рази збільшити відстань її подачі.

 

Обладнання може бути використано при:

- ремонті та реконструкції діючих будинків та споруд;

- ремонті мостів, дорожніх та аеродромних покриттів, колодязів та колекторів у каналізаційному господарстві;

- гідроізоляційних роботах;

- виготовленні дрібноштучних виробів в умовах будівельного майданчика;

- бетонуванні підлог та сейфів;

- безопалубочному бетонуванні нетрадиційних конструкцій та споруд.


Обладнання впроваджено при будівництві та реконструкції споруд і будинків Харкова, Полтави, Ялти.


РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНО-ПОНЯТІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕТОНОЗНАВСТВА СТОСОВНО СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БЕТОНУ ТА ЗАЛІЗОБЕТОНУ

д-р техн. наук, проф. Ушеров-Маршак О.В., д-р ф.-м. наук, проф. Новожилова М.В., канд. техн. наук, доц. Латорець К.В., ас. Міхєєв І.А.

 

Розроблено понятійно-термінологічну базу бетонознавства, яка розглядається як реально вживана сукупність об'єктів матеріалознавчих досліджень, їх значень і зв'язків.

 

На основі проведеного типологічного аналізу сформовано та формалізовано зв'язки між елементами термінологічного словника - термінами - виду «структура - властивість - склад - процес», «основні або залежні», «фундаментальні або прикладні».

 

Розроблено методологічні основи проектування термінологічних систем із застосуванням інформаційних технологій.

 

Розроблено та реалізовано компоненти електронного понятійно-термінологічного словника з бетонознавства, які включають базу даних та засоби забезпечення роботи кінцевого користувача як у локальному так і у віддаленому режимах.

 

НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ

 


Програмна система впроваджена в навчальний процес ХДТУБА при підготовці фахівців за дисциплінами будівельного матеріалознавства. Видано 2 навчальних посібника, матеріали опубліковано у 10 статтях, отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму «Лексикон «Бетонознавство».

 

 

НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ

 


Створена програмна система забезпечує можливість настроювання інформаційної системи на різний рівень підготовки користувача (студент, спеціаліст-практик, дослідник); має розвинутий графічний інтерфейс користувача (клієнтська частина), який включає підтримку різних форматів даних (текстовий, графічний, мультимедія, анімація); не вимагає встановлення на комп'ютері користувача додаткового програмного забезпечення. В електронній базі реалізовано можливість швидкого та зручного доступу до конкретного терміну, на основі використання технології гіпертексту.


РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇЇ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

д-р ф.-м.н., проф. Новожилова М.В., ас. Долгова Н.Г., ст. Бережний Д.О.

 

Метою роботи є підвищення ефективності процесу проектування об'єктів нерухомості шляхом розробки та подальшого розвитку моделей і методів підтримки прийняття проектних рішень об'єктів нерухомості інтегрованих в середу проблемно-орієнтованої САПР.


Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання:

 • проведено аналіз існуючих методів і інструментальних засобів підтримки прийняття рішення при проектуванні об'єктів нерухомості;
 • розроблено математичне забезпечення проблемно-орієнтованої підсистеми автоматизованого проектування об'єктів нерухомості, в тому числі:
 • побудована адаптивна модель об'єкту нерухомості, яка враховує особливості початковій стадії проектування;
 • побудована система критеріїв визначення оптимального варіанту функціонального призначення об'єкта;
 • удосконалені методи оцінки і прогнозування основних показників зовнішнього середовища;
 • розроблено метод розв'язання багатокритеріальної задачі вибору найбільш ефективного варіанту використання об'єкту нерухомості (оцінка перспективи розвитку території розміщення об'єкту);
 • розроблено метод передескізних проектування об'єкта нерухомості для заданих територій, з урахуванням системи обмежень - стратегічного плану розвитку міста
 • розроблена модель інтелектуальної системи підтримки прийняття проектних рішень на передескізних етапі проектування об'єктів нерухомості;
 • розроблено інформаційну модель підсистеми автоматизованого проектування об'єкта нерухомості.

Отримані  результати дозволяють на передінвестиційній стадії оцінити перспективність будівництва того або іншого об'єкту, а також сформувати інформаційну і методичну базу для визначення, класифікації і пошуку вирішень проблем, що виникають в процесі реалізації проекту будівництва і пов'язаних з взаємодією із зовнішнім оточенням проекту враховуючи його функціональне призначення.   Розроблена інформаційна система окрім практичної цінності при ухваленні інвестиційних рішень також підвищує ефективність стратегічного управління генеральним плануванням міста.


Матеріали роботи опубліковано в 15 наукових статтях, отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму.

Розробка впроваджена під час проведення комплексних досліджень і генерального планування масштабних територій  промислових і селітебних зон: девелоперською компанією «XXI вік» (Україна, Київ), інвестиційно-будівельною компанією «Авантаж» (Україна, Харків), консалтинговою компанією «First Capital» (Україна, Харків), девелоперською групою компаній «ПІК» (Росія).

РАЗРАБОТКА СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Руководитель НИР, зав. кафедрой, к.т.н, профессор В.И. Успаленко, профессор, д.э.н. Н.Н. Внукова, доцент, к.э.н. А.В. Кроленко, доцент, к.э.н. Л.В. Временко  и др.


В научно-исследовательской работе проанализированы концептуальные основы разработки миссии предприятия. Сформулирована версия миссия для предприятия «Жилстрой-2». Разработана методика формирования стратегии предприятия, алгоритм формирования сценария стратегии развития предприятия, модель стратегических целей развития предприятия (версия),  модель стратегических программ развития предприятия (версия). Разработана формализованная иерархическая модель оценки приоритетов альтернативных сценариев стратегий развития предприятия на основе метода анализа иерархий и алгоритмические процедуры стратегии развития предприятия.


Результаты научно-исследовательской работы используются в деятельности научно-производственного общества «Технология ЛТД, К»  и в учебном процессе ХГТУСА на кафедре «финансы и кредит» при изучении дисциплин «Финансы предприятий», «Финансовая деятельность субъектов хозяйствования», «Финансовая санация  и банкротство предприятия».

 

Дивитись докладніше:   fin.kharkov.ua


ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Керівник  НДР зав. кафедрою, к.т.н, професор В.І. Успаленко, доцент, к.е.н. Л.В. Временко,  Д.В. Кондратенко, О.В. Корват


У науково-дослідницькій роботі розроблені теоретичні положення та практичні рекомендації щодо ідентифікації та вимірювання ризиків діяльності зі страхування життя, уточнено економічну категорію «ризик діяльності», розглянуто концептуальні основи та досліджено світові тенденції сучасного ризик-менеджменту, підходи до класифікації ризиків та їх вимірювання, визначено ризики окремих страхових продуктів зі страхування життя, окреслено методи оцінки ризиків діяльності страховика.


Результати науково-дослідницької роботи використовуються у практичній діяльності ЗАТ СК «Лема-Віте», також можуть бути використані у діяльності страхових компаній України.

 

Дивитись докладніше:   fin.kharkov.ua


РОЗРОБКА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Керівник  НДР зав. кафедрою, к.т.н, професор В.І. Успаленко,  д.э.н. Н.Н. Внукова., С.Н. Попорва, Л.Н.Попова


У науково-дослідницькій роботі розглянуто сутність стратегічної діяльності підприємства, встановлено місце фінансової стратегії у стратегічному наборі, обґрунтовано впровадження на підприємстві стратегії диверсифікації діяльності як напрямку ефективного управління підприємством, уточнено поняття „диверсифікація діяльності підприємства ", запропоновано розподіляти диверсифікацію на пов'язану та непов'язану, надано обґрунтування стратегічного планування діяльності промислового підприємства в умовах диверсифікації. Дослідження проводилося на прикладі діяльності підприємства ВАТ "Харківкнига". Авторами доведено що тільки вдало продумана стратегія діяльності  дозволить вирішити існуючі проблеми на підприємстві та підвищить ефективність його діяльності у перспективі в умовах конкурентного середовища.


Результати НДР використовуються у діяльності науково-виробничого товариства «Технологія ЛТД, К», також результати впроваджені  у навчальний процес  на кафедрі  фінанси та кредит  ХДТУБА при викладанні дисциплін «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз».

 

Дивитись докладніше: fin.kharkov.ua


ПІДХОДИ  ДО УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  В  УКРАЇНІ

Керівник НДР зав. кафедрою, к.т.н, професор В.І. Успаленко, доцент, к.е.н. Л.В. Временко, О.В. Корват.


У науково-дослідницькій роботі розроблені рекомендації щодо прийняття стратегії регулювання страхової діяльності, удосконалення законодавства згідно розробленої стратегії, запровадження методів і правил нагляду, що відповідає європейським та міжнародним стандартам

 

Результати роботи сприяють ефективності регулювання страхової діяльності шляхом підвищення ролі саморегулівних організацій і запровадження пруденційного нагляду, зокрема зменшення витрат Держфінпослуг, підвищення стійкості страхового ринку.

 

Результати науково-дослідницької роботи використовуються у практичній діяльності ЗАТ СК «Лема-Віте», також можуть бути використані у діяльності страхових компаній України.


Дивитись докладніше: fin.kharkov.ua

 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Науковий керівник - д.е.н., проф. Іванілов О.С

Актуальність теми. В даний час питання забезпечення умов економічного зростання підприємства виходять на перший план. На розвиток підприємства роблять вплив такі чинники, як нестабільна політична і соціально-економічна ситуація в країні, міжнаціональні, регіональні, територіальні конфлікти, недосконалість законодавства, криміналізація суспільства, шахрайство, корупція та інші. Все це різко загострило проблему забезпечення економічної безпеки підприємства, що і підтверджує актуальність обраної теми.

 

Метою даної науково - дослідної роботи є розробка теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо формування економічної безпеки підприємства на основі інвестиційної привабливості підприємства в умовах ринку.


Науковий результат і його значимість:
- розглянуто  різні підходи до вирішення завдання кількісної оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства;    
- розроблено модель визначення рівня якості системи фінансової безпеки на основі трьох вхідних груп показників: рівень ефективності механізму управління фінансовою безпекою, якість діяльності центрів фінансової відповідальності, рівень сформованості підсистем, що забезпечують фінансову безпеку;
- визначено етапи організації економічної безпеки підприємства за окремими функціональними складовими. Запропонована формалізована оцінка рівня техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства за окремим функціональним критерієм.СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

 Керівник  НДР зав. кафедрою, к. т. н, проф. В.І.Успаленко, доц. д. э. н. Н.М Внукова., доц. к.е.н. Л.В. Временко,  к.е.н. Д.В. Кондратенко, к.е.н. О.В. Корват, В.В. Мужилівський.


У науково-дослідницькій роботі  виявленні найважливіші проблеми та проаналізовано стан обов'язкового страхування та перестрахування, розроблено та надане наукове обґрунтування основних напрямків удосконалення обов'язкових видів страхування та перестрахової діяльності в Україні в умовах глобалізації та інтеграції світової економіки.


На підставі отриманих результатів обґрунтовані основні напрямки удосконалення обов'язкових видів страхування та перестрахової діяльності з урахуванням світового досвіду.


Результати науково-дослідницької роботи впроваджені  у навчальний процес  на кафедрі  фінанси та кредит  ХНУБА при викладанні дисципліни «Страхування», використовуються у практичній діяльності ЗАТ СК «Лема-Віте», також можуть бути використані у діяльності страхових компаній України.


Дивитись докладніше: fin.kharkov.ua
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНИХ БІРЖ НА РИНКУ ЗЕРНА

Керівник НДР, зав. кафедрой, к.т.н., професор В.І. Успаленко, професор, д.е.н., Н.М. Внукова,  професор, д.т.н. Божко В.П., асистент кафедри фінансів та кредиту Вінниченко О.В.

 

У науково-дослідницькі роботі розроблені теоретичні положення і практичні рекомендації щодо удосконалення існуючих підходів до аналізу та оцінки діяльності товарних бірж.

 

В роботі проаналізовані сучасні тенденції розвитку товарних бірж. Визначено основні показники, які характеризують діяльність товарних бірж на ринку зерна, здійснено і обґрунтовано поділ товарних бірж на групи, що сприяє вірній інформаційній орієнтації всіх учасників біржових торгів, проаналізовано теоретичні основи рейтингової оцінки та удосконалено методичний інструментарій рейтингової оцінки діяльності товарних бірж.

 

Предметом дослідження стали теоретичні, методичні і практичні підходи щодо аналізу та оцінки діяльності товарних бірж на ринку зерна.

 

Результати науково-дослідницької роботи використовуються у практичній діяльності Харківській товарній біржі, також можуть бути використані у навчальному процесі ХНУБА при викладанні дисципліни «Банки,біржі і кредитно-грошова діяльність»


Дивитись докладніше:  fin.kharkov.ua.«РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ»

ЕТАП 1. ЕВОЛЮЦІЯ ТА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Керівник НДР д.е.н., професор Іванілов О.С.


Питання стійкого розвитку соціально-економічних систем підлягає комплексному дослідженню у напрямку підтримання економічної ефективності виробництва, підвищення якості життя населення, забезпечення збереження навколишнього середовища тощо.


Метою даної науково - дослідної роботи є розробка теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем. Для досягнення поставленої мети в роботі визначено теоретичні поняття «потенціал економічного зростання», «адаптація», «економічна безпека», «конкурентоспроможність системи»; вивчено концепцію економічної стійкості складних соціально-економічних систем; спрогнозовано демографічну ситуацію Харківського регіону як важливої компоненти соціально-економічної регіональної системи; визначено основні напрямки державного регулювання розвитку соціальної сфери; розроблено теоретико-методичні засади вимірювання економічної ефективності діяльності підприємства, як системи.


Завершена науково-дослідна робота містить як фундаментальні теоретичні результати, так і практичні. На її основі планується публікація статей у фахових журналах, доповіді викладачів та аспірантів кафедри економіки на міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ


Керівник НДР, зав. кафедрой, к.т.н., професор В.І. Успаленко, професор, д.е.н., Н.М. Внукова,  к.е.н., доц. Хаустова В.Є., аспірантка Матюшенко О.І., аспірантка Кочетигова Т.В.


У науково-дослідницькі роботі розроблені теоретико-методичні положення та практичні рекомендації щодо удосконалення механізму здійснення процесів інтеграції на металургійному ринку України та механізму оцінки вартості металургійних підприємств України з врахуванням стадії їх життєвого циклу та інтеграційних процесів, що ними здійснювалися.


В роботі проаналізовані тенденції розвитку світової металургійної галузі  в світі та Україні; досліджено динаміку та напрямки розвитку інтеграційних процесів в світовій металургійній галузі та Україні; запропоновано класифікацію злиттів та поглинань; визначено цілі та мотиви здійснення злиттів та поглинань в економіці;  проаналізовано сутність та теоретичні засади визначення життєвого циклу підприємства; розроблено методичний підхід  та на його базі  визначено стадії життєвого циклу підприємств металургійної галузі.

Просмотров: 6 266
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА Детская мебель в Киеве, безопасность. Детская мебель в Киеве, салон - ООО Малеча.